خرید و فروش مغازه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۹۳ متر مربع

۳.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲.۴۷۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۷ متر مربع

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۴ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۹ متر مربع

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۷ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی