خرید و فروش مغازه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ملک مسکونی تجاری

مغازه برای فروش

۲.۴۷۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه فوری

مغازه برای فروش

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری دو طبقه

مغازه برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه دو طبقه تجاری

مغازه برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش واحد تجاری

مغازه برای فروش

۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری

مغازه برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی