رهن و اجاره مسافرخانه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای اجاره

۵۰۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۳ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

دفتر کار
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی