رهن و اجاره مغازه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۸ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۲ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۴۸ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی