خرید و فروش آپارتمان در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۱۷ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۲ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۷ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۰ متر مربع

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۹ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی