ویلا
برای فروش

۱۰۹۰ متر مربع

۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۶ متر مربع

۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۷۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۱۱۲ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی