آپارتمان
برای فروش

200 متر مربع

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

125 متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

78 متر مربع

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

42 متر مربع

۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

350 متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

400 متر مربع

۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

200 متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

3139 متر مربع

۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

2700 متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

67 متر مربع

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای فروش

120 متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

17 متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی