مغازه
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳۰ متر مربع

۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی