دفتر کار
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۲۴۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۸۸ متر مربع

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۴۵۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۵۰ متر مربع

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۲۰۰۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی