آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳۰ متر مربع

۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۶۰۰۰ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی