زمین مسکونی
برای فروش

۵۰۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۰۰۰۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۴۵۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۲۴۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۵۰ متر مربع

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی