مجتمع مسکونی
برای فروش

120 متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

85 متر مربع

۱.۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

2700 متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

280 متر مربع

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

10000 متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

2000 متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

12800 متر مربع

۴.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

100 متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

361 متر مربع

۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

17 متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

3139 متر مربع

۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

428 متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی