آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۸۰ متر مربع

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۱ متر مربع

۲۷۷,۰۶۶,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۱۵۰,۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۶۰۰۰ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی