دفتر کار
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۵۰ متر مربع

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۴۵۰۰ متر مربع

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۶۰۰۰ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۸۱ متر مربع

۲۷۷,۰۶۶,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۸۰ متر مربع

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۲۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی