آپارتمان
برای فروش

۵۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۷۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۷ متر مربع

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۵۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مسافرخانه
برای فروش

۲۷۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۵۵ متر مربع

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۲ متر مربع

۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۶۱۴ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی