خرید و فروش انواع ملک در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هتل
برای فروش

۴۸۰۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۳ متر مربع

۲۳۰ تومان

باغ
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۳ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۷۴۱ متر مربع

۶۰۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۲ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۸ متر مربع

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۷ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی