خرید و فروش آپارتمان در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۴۷ متر مربع

۱۰۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۳۳ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۵ متر مربع

۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۵.۸۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۱ متر مربع

۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۲ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۲ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۹ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی