خرید و فروش انواع ملک در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۳۷۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۷ متر مربع

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۶ متر مربع

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۵۱ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۶۹ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۶ متر مربع

۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۲ متر مربع

۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۷۳ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۶ متر مربع

۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی