رهن و اجاره آپارتمان در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۳ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۸۰ متر مربع

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۷ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۸ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۷ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی