رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۰ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۶ متر مربع

۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۷۰۰۰ متر مربع

۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰ متر مربع

۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۲۸۰۰ متر مربع

۴.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۶ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۶ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۱۴۷ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی