رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بوشهر

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۲۵۰ متر مربع

۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۸ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای فروش

۷۵ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۹۲ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی