رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در شیراز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۲۹۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۵۱ متر مربع

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۲۹۰۰ متر مربع

۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۵ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۳۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی