رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

رهن و اجاره غرفه

مغازه برای اجاره

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان چهار خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۴۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن واجاره خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

رهن کامل

رهن و اجاره خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

رهن کامل

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با وام 4 در صدی

آپارتمان برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان