رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بندرعباس

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۷ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع مسکونی
برای فروش

۶۳۶ متر مربع

۴.۳۲۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۷۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۷۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی