رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در کرمان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین تجاری
برای فروش

۱۱۲ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۳۶ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۲۰ متر مربع

۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۸۵ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۶ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۸۰ متر مربع

۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۸۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۲۰ متر مربع

۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۴۶۵ متر مربع

۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۱۸ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی