رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در سنندج

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۳۵ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۰ متر مربع

۴۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۷۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۹۶ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی