رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اراک

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۴ متر مربع

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۰ متر مربع

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دیگر املاک
برای فروش

۱۶۳ متر مربع

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۷ متر مربع

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۸ متر مربع

۵۵۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۴ متر مربع

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۵ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی