رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در ساری

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۲۶۶ متر مربع

۲۶۶ تومان

ویلا
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۱۰۹۰ متر مربع

۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۴۰۰۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۸ متر مربع

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۴۲ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۰۰ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۰۰۰ متر مربع

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی