رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۱۰۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۱۴ متر مربع

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۳۱ متر مربع

۳,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۴۳ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی