رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

هتل
برای فروش

۴۸۰۰ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۳ متر مربع

۲۳۰ تومان

باغ
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۰ متر مربع

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۶ متر مربع

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۳ متر مربع

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۳ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۹۶ متر مربع

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی