رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۶۸ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۱۶ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۲۱۰۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۷۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۵۴ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی