رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۶۸ متر مربع

۱۹۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۶ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۳ متر مربع

۱۴۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۱۸ متر مربع

رهن کامل

ویلا
برای فروش

۵۰ متر مربع

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۸۰۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۷۱ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۲ متر مربع

رهن کامل

ویلا
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۱.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اتاق
برای فروش

۷۷ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۶ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۳۵۷ متر مربع

۵.۷۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۵ متر مربع

۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی