رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۴۲ متر مربع

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۸ متر مربع

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳۰ متر مربع

۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۵۰ متر مربع

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۹ متر مربع

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۳ متر مربع

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۶۸ متر مربع

۱۹۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۶ متر مربع

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۳ متر مربع

۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۲۱۸ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۳۰ متر مربع

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی