رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین مسکونی
برای فروش

۹۳۳ متر مربع

۲.۷۰۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۵ متر مربع

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۹۰۰۰ متر مربع

۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۴۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۴ متر مربع

۴۰۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۲۷۳ متر مربع

۲.۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای اجاره

۵۰۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۳ متر مربع

۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی