رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۵۸۵ متر مربع

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۲ متر مربع

۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۹۶۰ متر مربع

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۰۰۰۰۰ متر مربع

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۲۷۳ متر مربع

۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۸۸ متر مربع

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۹۳۳ متر مربع

۲,۷۰۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۵ متر مربع

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۵ متر مربع

۵۰۰,۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۹۰۰۰ متر مربع

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۴ متر مربع

۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی